Дезендите 2 файла пожалуйста!

Тема в разделе "PHP Pro", создана пользователем Pigini, 23 июн 2010.

XEvil 4.0 Релиз Состоялся!
Статус темы:
Закрыта.
 1. Pigini

  Pigini

  Регистр.:
  28 апр 2009
  Сообщения:
  173
  Симпатии:
  29
  Модуль доски объявлений.
  Всего 2 файла php ... но Зенд защита.
  Все работает, но хотелось бы видеть код.

  Вот 2 файла -
  http://rghost.ru/1967673


  Пробовал сам дезендить, но не до конца правильно получается -
  PHP:
  <?php 
  class Site_Board 


      public 
  $db null
      public 
  $tpl null
      public 
  $sec = array( ); 
      public 
  $cat = array( ); 
      public 
  $con = array( ); 
      public 
  $tag ""
      public 
  $key ""

      public function 
  __construct( ) 
      { 
          global 
  $db
          global 
  $tpl
          require_once( 
  ENGINE_DIR."/data/board_config.php" ); 
          
  $this->db $db
          
  $this->tpl $tpl
          
  $this->con $board_config
          if ( 
  $this->con['key']( $this->con['key'] ) == true 
          { 
              
  $this->get_cache( ); 
              if ( 
  $_GET['do'] == "board" 
              { 
                  
  $this->router( ); 
              } 
          } 
          else 
          { 
              
  $this->box"Ìîäóëü íå àêòèâèðîâàí""<font color='red'>Íåîáõîäèìî àêòèâèðîâàòü ìîäóëü, èíà÷å îí ðàáîòàòü íå áóäåò</font>" ); 
          } 
      } 

      public function 
  router( ) 
      { 
          
  $this->del_bulletins( ); 
          if ( isset( 
  $_GET['action'] ) ) 
          { 
              if ( 
  $_GET['action'] == "show_cat" 
              { 
                  
  $_obfuscate_8Zt3KoS4J9Mÿ $this->show_cat( ); 
                  
  $this->tag $_obfuscate_8Zt3KoS4J9Mÿ
              } 
              if ( 
  $_GET['action'] == "show_bul" 
              { 
                  
  $_obfuscate_Jlk0gaxGTXAÿ $this->show_bul( ); 
                  
  $this->tag $_obfuscate_Jlk0gaxGTXAÿ
              } 
              if ( 
  $_GET['action'] == "add" 
              { 
                  
  $this->add( ); 
                  
  $this->tag "Äîáàâëåíèå îáúÿâëåíèÿ"
              } 
              if ( 
  $_GET['action'] == "save_add" 
              { 
                  
  $this->save_add( ); 
              } 
          } 
          else 
          { 
              
  $this->category( ); 
              if ( 
  $this->con['show_top'] == "yes" 
              { 
                  
  $this->top( ); 
              } 
              
  $this->tag $this->con['title']; 
          } 
      } 

      public function 
  category( ) 
      { 
          global 
  $config
          
  $i 0
          
  $_obfuscate_rVsNRAÿÿ $this->con['rows_cat']; 
          foreach ( 
  $this->sec as $sec 
          { 
              foreach ( 
  $this->cat as $cat 
              { 
                  if ( 
  $cat['cat_sec'] == $sec['sec_id'] ) 
                  { 
                      
  $_obfuscate_DT2Z9E9UhTSy $cat['cat_count'] ? $cat['cat_count'] : ""
                      
  $url $config['allow_alt_url'] == "yes" "/board/cat-".$cat['cat_id']."/" "/index.php?do=board&action=show_cat&id=".$cat['cat_id']; 
                      
  $this->tpl->load_template"board/category.tpl" ); 
                      
  $this->tpl->set"{url}"$url ); 
                      
  $this->tpl->set"{name}"$cat['cat_name'] ); 
                      
  $this->tpl->set"{count}"$_obfuscate_DT2Z9E9UhTSy ); 
                      if ( 
  $cat['cat_count'] ) 
                      { 
                          
  $this->tpl->set_block"|\\[bulletin-yes\\](.*?)\\[/bulletin-yes\\]|si""\\1" ); 
                          
  $this->tpl->set_block"|\\[bulletin-no\\](.*?)\\[/bulletin-no\\]|si""" ); 
                      } 
                      else 
                      { 
                          
  $this->tpl->set_block"|\\[bulletin-yes\\](.*?)\\[/bulletin-yes\\]|si""" ); 
                          
  $this->tpl->set_block"|\\[bulletin-no\\](.*?)\\[/bulletin-no\\]|si""\\1" ); 
                      } 
                      
  $this->tpl->compile"category" ); 
                      
  $_obfuscate_p45BShOKcJYÿ .= $this->tpl->result['category']; 
                      
  $count += $cat['cat_count']; 
                      
  $this->tpl->global_clear( ); 
                  } 
              } 
              if ( 
  $i == $_obfuscate_rVsNRAÿÿ 
              { 
                  
  $_obfuscate_ .= "</tr>\n<tr>\n"
                  
  $_obfuscate_rVsNRAÿÿ += $this->con['rows_cat']; 
              } 
              
  $this->tpl->load_template"board/section.tpl" ); 
              
  $this->tpl->set"{icon}"$sec['sec_icon'] ); 
              
  $this->tpl->set"{name}"$sec['sec_name'] ); 
              
  $this->tpl->set"{category}"$_obfuscate_p45BShOKcJYÿ ); 
              
  $this->tpl->compile"section" ); 
              
  $_obfuscate_ .= "\n<td valign='top'>\n".$this->tpl->result['section']."\n</td>\n"
              
  $this->tpl->global_clear( ); 
              ++
  $i
              
  $_obfuscate_p45BShOKcJYÿ false
          } 
          
  $_obfuscate_ "<table width='100%'>\n<tr>\n".$_obfuscate_."\n</tr>\n</table>\n"
          
  $this->tpl->load_template"board/categories.tpl" ); 
          
  $this->tpl->set"{section}"$_obfuscate_ ); 
          
  $this->tpl->set"{count}"$count ); 
          
  $this->tpl->compile"content" ); 
          
  $this->tpl->clear( ); 
      } 

      public function 
  top( ) 
      { 
          global 
  $config
          
  $_obfuscate_1uJ1csLMWAÿÿ $this->con"\r\n      SELECT bul_id, bul_type, bul_theme, bul_start\r\n      FROM ".PREFIX."_board_bulletins\r\n      ORDER BY bul_start DESC\r\n      LIMIT 0, ".$this->con['num_top']."\r\n    " ); 
          while ( 
  $row $this->db->get_row$_obfuscate_1uJ1csLMWAÿÿ ) ) 
          { 
              
  $url $config['allow_alt_url'] == "yes" "/board/bul-".$row['bul_id'].".html" "/index.php?do=board&action=show_bul&id=".$row['bul_id']; 
              
  $this->tpl->load_template"board/top.tpl" ); 
              
  $this->tpl->set"{url}"$url ); 
              
  $this->tpl->set"{theme}"$row['bul_theme'] ); 
              
  $this->tpl->set"{type}"$row['bul_type']( $row['bul_type'] ) ); 
              
  $this->tpl->set"{date}"date"j.n.Y"$row['bul_start'] ) ); 
              
  $this->tpl->compile"top" ); 
              
  $this->tpl->clear( ); 
          } 
          
  $this->tpl->load_template"board/show_top.tpl" ); 
          
  $this->tpl->result"{top}"$this->tpl->result['top'] ); 
          
  $this->tpl->compile"content" ); 
          
  $this->tpl->clear( ); 
      } 

      public function 
  show_cat( ) 
      { 
          global 
  $config
          if ( 
  $_GET['id'] !== "" 
          { 
              
  $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $this->con['bul_page']; 
              
  $_obfuscate_W7bDo7Tf $_GET['cstart'] == "" : ( $_GET['cstart'] - ) * $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
              
  $_obfuscate_BH7wNrHYY4_uxgÿÿ $_GET"SELECT COUNT(*) as count FROM ".PREFIX."_board_bulletins WHERE bul_cat = '".$_GET['id']."'" ); 
              
  $_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ $_obfuscate_BH7wNrHYY4_uxgÿÿ['count']; 
              
  $_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm $config['http_home_url']."/board/cat-".$_GET['id'].""
              
  $_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8 $config['http_home_url']."/index.php?do=board&action=show_cat&id=".$_GET['id']; 
              
  $_obfuscate_C6_bCo2KzAÿÿ $_GET"\r\n        SELECT bul_id, bul_type, bul_theme, bul_start, bul_images\r\n        FROM ".PREFIX."_board_bulletins\r\n        WHERE bul_cat = '".$_GET['id']."'\r\n        ORDER BY bul_start ASC\r\n        LIMIT ".$_obfuscate_W7bDo7Tf.", ".$_obfuscate_xvYeh9Iÿ."\r\n      " );
              while ( 
  $row $this->db->get_row$_obfuscate_C6_bCo2KzAÿÿ ) ) 
              { 
                  if ( 
  $row['bul_images'] == "" 
                  { 
                      
  $this->tpl->set_block"|\\[foto-yes\\](.*?)\\[/foto-yes\\]|si""" ); 
                      
  $this->tpl->set_block"|\\[foto-no\\](.*?)\\[/foto-no\\]|si""\\1" ); 
                  } 
                  else 
                  { 
                      
  $this->tpl->set_block"|\\[foto-yes\\](.*?)\\[/foto-yes\\]|si""\\1" ); 
                      
  $this->tpl->set_block"|\\[foto-no\\](.*?)\\[/foto-no\\]|si""" ); 
                  } 
                  
  $url $config['allow_alt_url'] == "yes" "/board/bul-".$row['bul_id'].".html" "/index.php?do=board&action=show_bul&id=".$row['bul_id']; 
                  
  $this->tpl->load_template"board/bulletins.tpl" ); 
                  
  $this->tpl->set"{url}"$url ); 
                  
  $this->tpl->set"{theme}"$row['bul_theme'] ); 
                  
  $this->tpl->set"{type}"$row['bul_type']( $row['bul_type'] ) ); 
                  
  $this->tpl->set"{date}"date"j.n.Y"$row['bul_start'] ) ); 
                  
  $this->tpl->compile"bulletins" ); 
                  
  $this->tpl->clear( ); 
              } 
              
  $_obfuscate_kAW0rE3gzPYIAÿÿ $this->navigation$_obfuscate_xvYeh9Iÿ$_obfuscate_W7bDo7Tf$_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8 ); 
              
  $this->tpl->load_template"board/show_cat.tpl" ); 
              
  $this->sec[$this->cat[$_GET['id']]['cat_sec']]( "{sec_name}"$this->sec[$this->cat[$_GET['id']]['cat_sec']]['sec_name'] ); 
              
  $this->cat[$_GET['id']]( "{cat_name}"$this->cat[$_GET['id']]['cat_name'] ); 
              
  $this->tpl->result"{bulletins}"$this->tpl->result['bulletins'] ); 
              
  $this->tpl->set"{navigation}"$_obfuscate_kAW0rE3gzPYIAÿÿ ); 
              
  $this->tpl->compile"content" ); 
              
  $this->tpl->clear( ); 
              return 
  $this->cat[$_GET['id']]['cat_name']; 
          } 
      } 

      public function 
  show_bul( ) 
      { 
          global 
  $config
          if ( 
  $_GET['id'] !== "" 
          { 
              
  $_obfuscate_AsrQ $_GET"\r\n        SELECT *\r\n        FROM ".PREFIX."_board_bulletins\r\n        WHERE bul_id = '".$_GET['id']."'\r\n      " ); 
              if ( 
  $_obfuscate_AsrQ['bul_images'] !== "" 
              { 
                  
  $_obfuscate_rVsNRAÿÿ $this->con['rows_thumb']; 
                  
  $_obfuscate_MNh1cC6M explode"|"$_obfuscate_AsrQ['bul_images'] ); 
                  
  $_obfuscate_1mNnwucÿ .= "<table><tr>"
                  foreach ( 
  $_obfuscate_MNh1cC6M as $_obfuscate_3vXM 
                  { 
                      if ( 
  $i == $_obfuscate_rVsNRAÿÿ 
                      { 
                          
  $_obfuscate_1mNnwucÿ .= "</tr><tr>"
                          
  $_obfuscate_rVsNRAÿÿ += $this->con['rows_thumb']; 
                      } 
                      
  $this->tpl->load_template"board/foto.tpl" ); 
                      
  $this->tpl->set"{url}"$config['http_home_url']."uploads/board/images/".$_obfuscate_3vXM ); 
                      
  $this->tpl->set"{foto}""/uploads/board/thumbs/".$_obfuscate_3vXM ); 
                      
  $this->tpl->compile"fotos" ); 
                      
  $_obfuscate_1mNnwucÿ .= "<td>".$this->tpl->result['fotos']."</td>"
                      
  $this->tpl->global_clear( ); 
                      ++
  $i
                  } 
                  
  $_obfuscate_1mNnwucÿ .= "</tr></table>"
              } 
              
  $this->tpl->load_template"board/show_bul.tpl" ); 
              
  $this->sec[$this->cat[$_obfuscate_AsrQ['bul_cat']]['cat_sec']]( "{sec_name}"$this->sec[$this->cat[$_obfuscate_AsrQ['bul_cat']]['cat_sec']]['sec_name'] ); 
              
  $this->cat[$_obfuscate_AsrQ['bul_cat']]( "{cat_name}"$this->cat[$_obfuscate_AsrQ['bul_cat']]['cat_name'] ); 
              
  $this->tpl->set"{theme}"$_obfuscate_AsrQ['bul_theme'] ); 
              
  $this->tpl->set"{type}"$_obfuscate_AsrQ['bul_type']( $_obfuscate_AsrQ['bul_type'] ) ); 
              
  $this->tpl->set"{start_date}"date"j.n.Y"$_obfuscate_AsrQ['bul_start'] ) ); 
              
  $this->tpl->set"{stop_date}"date"j.n.Y"$_obfuscate_AsrQ['bul_stop'] ) ); 
              
  $this->tpl->set"{days}"round( ( $_obfuscate_AsrQ['bul_stop'] - $_obfuscate_AsrQ['bul_start'] ) / 86400) ); 
              
  $this->tpl->set"{author}"$_obfuscate_AsrQ['bul_name'] ); 
              
  $this->tpl->set"{phone}"$_obfuscate_AsrQ['bul_phone'] ); 
              
  $this->tpl->set"{text}"$_obfuscate_AsrQ['bul_text'] ); 
              
  $this->tpl->set"{fotos}"$_obfuscate_1mNnwucÿ ); 
              
  $this->tpl->compile"content" ); 
              
  $this->tpl->clear( ); 
              return 
  $_obfuscate_AsrQ['bul_theme']; 
          } 
      } 

      public function 
  add( ) 
      { 
          global 
  $is_logged
          
  $path parse_url$_obfuscate_QSpsVAzJ['http_home_url'] ); 
          
  $_obfuscate_uuejq7KG $is_logged "" "\\1"
          
  $this->tpl->load_template"board/add.tpl" ); 
          
  $this->tpl->set_block"|\\[not-logged\\](.*?)\\[/not-logged\\]|si"$_obfuscate_uuejq7KG ); 
          
  $this->tpl->set"{categories}"$this->cat_list( ) ); 
          
  $this->tpl->set"{type}""<select name='type'><option value=''>Âûáåðèòå òèï:</option><option value='1'>Ïðåäëîæåíèå</option><option value='2'>Ñïðîñ</option><option value='3'>Óñëóãè</option><option value='4'>Îáìåí</option></select>" );
          
  $this->tpl->set"{timeout}""<select name='timeout'><option value='30'>30 äíåé</option><option value='60'>60 äíåé</option><option value='90'>90 äíåé</option></select>" ); 
          
  $this->tpl->set"{code}""<span id='dle-captcha'><img src='".$path['path']."/engine/modules/antibot.php' border='0' /><br /><a onclick='reload(); return false;' href='#'>Îáíîâèòü êîä</a></span>" ); 
          
  $this->tpl->set"{files}""<div id='files'><input type='file' name='file[]'></div>" ); 
          
  $this->tpl->copy_template "<form  method='post' action='/index.php?do=board&action=save_add' enctype='multipart/form-data'>".$this->tpl->copy_template."</form>"
          
  $this->tpl .= "copy_template"
          
  $this->tpl->compile"content" ); 
          
  $this->tpl->clear( ); 
      } 

      public function 
  save_add( ) 
      { 
          global 
  $is_logged
          global 
  $member_id
          global 
  $config
          require_once( 
  ENGINE_DIR."/classes/parse.class.php" ); 
          
  $parse = new ParseFilter( ); 
          
  $error ""
          if ( 
  $is_logged 
          { 
              
  $name $member_id['name']; 
              
  $mail $member_id['email']; 
          } 
          else 
          { 
              if ( 
  $_POST['name'] == "" 
              { 
                  
  $error .= "<font color='red'>Íå óêàçàíî âàøå èìÿ</font><br>"
              } 
              else 
              { 
                  
  $_POST['name']( "SELECT name FROM ".USERPREFIX."_users WHERE LOWER(name) = '".strtolower$_POST['name'] )."'" ); 
                  if ( 
  $this->db->num_rows( ) ) 
                  { 
                      
  $error .= "<font color='red'>Èìÿ êîòîðîå âû ââåëè óæå çàíÿòî äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì</font><br>"
                  } 
                  else 
                  { 
                      
  $name $this->db->safesqltrim$_POST['name'] )( trim$_POST['name'] ) ) ); 
                  } 
                  
  $this->db->free( ); 
              } 
              if ( 
  $_POST['email'] == "" 
              { 
                  
  $error .= "<font color='red'>Íå óêàçàí âàø E-mail</font><br>"
              } 
              else if ( 
  preg_match"/^[\\.A-z0-9_\\-]+[@][A-z0-9_\\-]+([.][A-z0-9_\\-]+)+[A-z]{1,4}$/"$_POST['email'] ) ) 
              { 
                  
  $error .= "<font color='red'>Íå ïðàâèëüíî óêàçàí E-mail</font><br>"
              } 
              else 
              { 
                  
  $mail $this->db->safesqltrim$_POST['email'] )( trim$_POST['email'] ) ) ); 
              } 
          } 
          if ( 
  $_POST['type'] == "" 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå âûáðàí òèï îáúÿâëåíèÿ</font><br>"
          } 
          if ( 
  $_POST['cat'] == "" 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå âûáðàíà êàòåãîðèÿ</font><br>"
          } 
          if ( 
  $_POST['theme'] == "" 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå óêàçàíà òåìà îáúÿâëåíèÿ</font><br>"
          } 
          if ( 
  $_POST['text'] == "" 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå íàïèñàí òåêñò îáúÿâëåíèÿ</font><br>"
          } 
          if ( 
  $_POST['sec_code'] == "" 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå ââåäåí çàùèòíûé êîä</font><br>"
          } 
          else if ( 
  $_POST['sec_code'] !== $_SESSION['sec_code_session'] ) 
          { 
              
  $error .= "<font color='red'>Íå ïðàâèëüíî ââåäåí çàùèòíûé êîä</font><br>"
          } 
          if ( 
  $error == "" 
          { 
              
  $type $this->db->safesqltrim$_POST['type'] )( trim$_POST['type'] ) ) ); 
              
  $cat $this->db->safesqltrim$_POST['cat'] )( trim$_POST['cat'] ) ) ); 
              
  $theme $this->db->safesqltrim$_POST['theme'] )( trim$_POST['theme'] ) ) ); 
              
  $text $this->db->safesqltrim$_POST['text'] )( trim$_POST['text'] ) ) ); 
              
  $city $this->db->safesqltrim$_POST['city'] )( trim$_POST['city'] ) ) ); 
              
  $phone $this->db->safesqltrim$_POST['phone'] )( trim$_POST['phone'] ) ) ); 
              
  $_POST"\r\n        INSERT INTO ".PREFIX."_board_bulletins\r\n          (\r\n           bul_name,\r\n           bul_email,\r\n           bul_type,\r\n           bul_cat,\r\n           bul_theme,\r\n           bul_text,\r\n           bul_city,\r\n           bul_phone,\r\n           bul_start,\r\n           bul_stop,\r\n           bul_images\r\n          )\r\n        VALUES\r\n          (\r\n           '".$name."',\r\n           '".$mail."',\r\n           '".$type."',\r\n           '".$cat."',\r\n           '".$theme."',\r\n           '".$text."',\r\n           '".$city."',\r\n           '".$phone."',\r\n           '".time( )."',\r\n           '".( 86400 $_POST['timeout'] + time( ) )."',\r\n           ''\r\n          )\r\n      " );
              
  $in_id $this->db->insert_id( ); 
              if ( 
  $_FILES['file']['name'][0] !== "" 
              { 
                  include_once( 
  ENGINE_DIR."/classes/thumb.class.php" ); 
                  
  $i 0
                  for ( ; 
  $i count$_FILES['file']['name'] ); ++$i 
                  { 
                      
  $extensions = array( "gif""jpg""png""jpe""jpeg" ); 
                      
  $name_arr explode"."$_FILES['file']['name'][$i] ); 
                      
  $name uniqid( ); 
                      
  $type end( &$name_arr ); 
                      if ( !
  in_array$type$extensions ) && !in_arraystrtolower$type ), $extensions ) ) 
                      { 
                          @
  move_uploaded_file( @$_FILES['file']['tmp_name'][$i], @ROOT_DIR."/uploads/board/images/".$name.".".$type ); 
                          
  $thumb = new thumbnailROOT_DIR."/uploads/board/images/".$name.".".$type ); 
                          if ( 
  $this->con['thumb']( $this->con['thumb'], ) ) 
                          { 
                              
  $config['jpeg_quality']( $config['jpeg_quality'] ); 
                              
  $thumb->saveROOT_DIR."/uploads/board/thumbs/".$name.".".$type ); 
                          } 
                          
  $images[] = $name.".".$type
                      } 
                  } 
                  
  $this->db->query"\r\n          UPDATE ".PREFIX."_board_bulletins\r\n          SET bul_images = '".implode"|"$images )."'\r\n          WHERE bul_id = '".$in_id."'\r\n        " ); 
              } 
              
  $cattt $this->db->super_query"\r\n        SELECT cat_count\r\n        FROM ".PREFIX."_board_category\r\n        WHERE cat_id = '".$cat."'\r\n      " ); 
              
  $cattt['cat_count']( "\r\n        UPDATE ".PREFIX."_board_category\r\n        SET cat_count = '".( $cattt['cat_count'] + )."'\r\n        WHERE cat_id = '".$cat."'\r\n      " ); 
              
  $this->del_cache( ); 
              
  $this->tpl->load_template"info.tpl" ); 
              
  $this->tpl->set"{title}""Âàøå îáúÿâëåíèå óñïåøíî äîáàâëåíî" ); 
              
  $this->tpl->set"{error}""<font color='green'>Âàøå îáúÿâëåíèå óñïåøíî äîáàâëåíî â áàçó</font><br><br /><a href='#' onclick='javascript:history.go(-1)'>Âåðíóòüñÿ íàçàä</a>" ); 
              
  $this->tpl->compile"content" ); 
              
  $this->tpl->clear( ); 
          } 
          else 
          { 
              
  $this->box"Ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû îáíàðóæåíû îøèáêè!"$error."<br /><a href='#' onclick='javascript:history.go(-1)'>Âåðíóòüñÿ íàçàä</a>" ); 
          } 
      } 

      public function 
  block( ) 
      { 
          global 
  $config
          foreach ( 
  $this->sec as $sec 
          { 
              foreach ( 
  $this->cat as $cat 
              { 
                  if ( 
  $cat['cat_sec'] == $sec['sec_id'] ) 
                  { 
                      
  $url $config['allow_alt_url'] == "yes" "/board/cat-".$cat['cat_id']."/" "/index.php?do=board&action=show_cat&id=".$cat['cat_id']; 
                      
  $this->tpl->load_template"board/block_cat.tpl" ); 
                      
  $this->tpl->set"{url}"$url ); 
                      
  $this->tpl->set"{name}"$cat['cat_name'] ); 
                      
  $this->tpl->set"{count}"$cat['cat_count'] ); 
                      
  $this->tpl->compile"categories" ); 
                      
  $_obfuscate_p45BShOKcJYÿ .= $this->tpl->result['categories']; 
                      
  $this->tpl->result['categories'] = ""
                      
  $this->tpl->clear( ); 
                  } 
              } 
              
  $this->tpl->load_template"board/block_sec.tpl" ); 
              
  $this->tpl->set"{name}"$sec['sec_name'] ); 
              
  $this->tpl->set"{id}"$sec['sec_id'] ); 
              
  $this->tpl->set"{categories}"$_obfuscate_p45BShOKcJYÿ ); 
              
  $this->tpl->compile"sections" ); 
              
  $_obfuscate_ .= $this->tpl->result['sections']; 
              
  $this->tpl->result['sections'] = ""
              
  $this->tpl->clear( ); 
              ++
  $i
              
  $_obfuscate_p45BShOKcJYÿ false
          } 
          
  $this->tpl->load_template"board/block.tpl" ); 
          
  $this->tpl->set"{sections}"$_obfuscate_ ); 
          
  $this->tpl->set"{categories}""Êàòåãîðèè" ); 
          
  $this->tpl->copy_template "\r\n      <script language='JavaScript' type='text/javascript'>\r\n       function Show_Hide(id){\r\n         if (document.getElementById) { item = document.getElementById(id); }\r\n         if (item.style) {\r\n           if (item.style.display == 'none'){ item.style.display = ''; }\r\n           else { item.style.display = 'none'; }\r\n         }\r\n       }\r\n      </script>\r\n    ".$this->tpl->copy_template
          
  $this->tpl->compile"block" ); 
          
  $this->tpl->clear( ); 
          return 
  $this->tpl->result['block']; 
      } 

      public function 
  cat_list( ) 
      { 
          
  $data .= "<select name='cat'><option value=''>Âûáåðèòå êàòåãîðèþ:</option>"
          foreach ( 
  $this->sec as $sec 
          { 
              
  $data .= "<optgroup label='".$sec['sec_name']."'>"
              foreach ( 
  $this->cat as $cat 
              { 
                  if ( 
  $cat['cat_sec'] == $sec['sec_id'] ) 
                  { 
                      
  $data .= "<option value='".$cat['cat_id']."'>".$cat['cat_name']."</option>"
                  } 
              } 
          } 
          
  $data .= "</select>"
          return 
  $data
      } 

      public function 
  type$_obfuscate_E9QJjgv2_GAÿ 
      { 
          if ( 
  $_obfuscate_E9QJjgv2_GAÿ == "1" 
          { 
              
  $type "Ïðåäëîæåíèå"
              return 
  $type
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_E9QJjgv2_GAÿ == "2" 
          { 
              
  $type "Ñïðîñ"
              return 
  $type
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_E9QJjgv2_GAÿ == "3" 
          { 
              
  $type "Óñëóãè"
              return 
  $type
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_E9QJjgv2_GAÿ == "4" 
          { 
              
  $type "Îáìåí"
              return 
  $type
          } 
          
  $type "-"
          return 
  $type
      } 

      public function 
  box$_obfuscate_obqvewÿÿ$text 
      { 
          
  $this->tpl->load_template"info.tpl" ); 
          
  $this->tpl->set"{title}"$_obfuscate_obqvewÿÿ ); 
          
  $this->tpl->set"{error}"$text ); 
          
  $this->tpl->compile"content" ); 
          
  $this->tpl->clear( ); 
      } 

      public function 
  del_bulletins( ) 
      { 
          
  $_obfuscate_C6_bCo2KzAÿÿ $this->db->query"\r\n      SELECT bul_id, bul_cat, bul_images\r\n      FROM ".PREFIX."_board_bulletins\r\n      WHERE bul_stop < '".time( )."'\r\n    " ); 
          
  $_obfuscate_VBYNJAÿÿ false
          while ( 
  $row $this->db->get_row$_obfuscate_C6_bCo2KzAÿÿ ) ) 
          { 
              
  $row['bul_images']( $row['bul_id'], $row['bul_cat'], $row['bul_images'] ); 
              
  $_obfuscate_VBYNJAÿÿ true
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_VBYNJAÿÿ == true 
          { 
              
  $this->del_cache( ); 
          } 
      } 

      public function 
  del_bul$id$cat$_obfuscate_MNh1cC6M 
      { 
          if ( 
  $id !== "" 
          { 
              if ( 
  $_obfuscate_MNh1cC6M !== "" 
              { 
                  
  $_obfuscate_sI6GO0G6FQÿÿ explode"|"$_obfuscate_MNh1cC6M ); 
                  foreach ( 
  $_obfuscate_sI6GO0G6FQÿÿ as $_obfuscate_3vXM 
                  { 
                      @
  unlink( @ROOT_DIR."/uploads/board/images/".$_obfuscate_3vXM ); 
                      @
  unlink( @ROOT_DIR."/uploads/board/thumbs/".$_obfuscate_3vXM ); 
                  } 
              } 
              
  $this->db->query"\r\n        UPDATE ".PREFIX."_board_category\r\n        SET cat_count = cat_count - 1\r\n        WHERE cat_id = '".$cat."'\r\n      " ); 
              
  $this->db->query"\r\n        DELETE\r\n        FROM ".PREFIX."_board_bulletins\r\n        WHERE bul_id = '".$id."'\r\n      " ); 
          } 
      } 

      public function 
  get_cache( ) 
      { 
          
  $this->sec get_vars"board_section" ); 
          if ( 
  is_array$this->sec ) ) 
          { 
              
  $_obfuscate_Ah6eJtl30Qÿÿ $this->db->query"\r\n        SELECT *\r\n        FROM ".PREFIX."_board_sections\r\n        ORDER BY sec_posi ASC\r\n      " ); 
              while ( 
  $row $this->db->get_row$_obfuscate_Ah6eJtl30Qÿÿ ) ) 
              { 
                  
  $this->sec[$row['sec_id']] = $row
              } 
              
  set_vars"board_section"$this->sec ); 
              
  $this->db->free( ); 
          } 
          
  $this->cat get_vars"board_category" ); 
          if ( 
  is_array$this->cat ) ) 
          { 
              
  $_obfuscate_n_YQi_pLvwÿÿ $this->db->query"\r\n        SELECT *\r\n        FROM ".PREFIX."_board_category\r\n        ORDER BY cat_posi ASC\r\n      " ); 
              while ( 
  $row $this->db->get_row$_obfuscate_n_YQi_pLvwÿÿ ) ) 
              { 
                  
  $this->cat[$row['cat_id']] = $row
              } 
              
  set_vars"board_category"$this->cat ); 
              
  $this->db->free( ); 
          } 
      } 

      public function 
  del_cache( ) 
      { 
          if ( 
  file_existsENGINE_DIR."/cache/system/board_section.php" ) ) 
          { 
              @
  unlink( @ENGINE_DIR."/cache/system/board_section.php" ); 
          } 
          if ( 
  file_existsENGINE_DIR."/cache/system/board_category.php" ) ) 
          { 
              @
  unlink( @ENGINE_DIR."/cache/system/board_category.php" ); 
          } 
      } 

      public function 
  guard$key 
      { 
          if ( 
  $key 
          { 
              if ( 
  md5md5$_SERVER['HTTP_HOST'] ).$this->key ) == $key 
              { 
                  return 
  true
              } 
              return 
  false
          } 
          return 
  false
      } 

      public function 
  navigation$_obfuscate_xvYeh9Iÿ$_obfuscate_W7bDo7Tf$_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8 
      { 
          global 
  $config
          
  $i $_obfuscate_W7bDo7Tf
          
  $this->tpl->load_template"navigation.tpl" ); 
          if ( 
  $_obfuscate_W7bDo7Tf 
          { 
              
  $_obfuscate_jMLuYAÿÿ $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
              
  $_obfuscate_TfRCksZzHNRQ $config['allow_alt_url'] == "yes" $_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$_obfuscate_jMLuYAÿÿ.".html" $_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8."&cstart=".$_obfuscate_jMLuYAÿÿ
              
  $this->tpl->set_block"'\\[prev-link\\](.*?)\\[/prev-link\\]'si""<a href=\"".$_obfuscate_TfRCksZzHNRQ."\">\\1</a>" ); 
          } 
          else 
          { 
              
  $this->tpl->set_block"'\\[prev-link\\](.*?)\\[/prev-link\\]'si""<span>\\1</span>" ); 
              
  $_obfuscate_R4vSyHg9gÿÿ TRUE
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_xvYeh9Iÿ 
          { 
              
  $pages_count = @ceil( @$_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ $_obfuscate_xvYeh9Iÿ ); 
              
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ 0
              
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ ""
              
  $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ 3
              if ( 
  10 $pages_count 
              { 
                  
  $j 1
                  for ( ; 
  $j <= $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ; ++$j 
                  { 
                      if ( 
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ !== $_obfuscate_W7bDo7Tf 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $config['allow_alt_url'] == "yes" "<a href='".$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$j.( ".html'>".$j."</a>" ) : "<a href='".$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8.( "&cstart=".$j."'>{$j}</a>" ); 
                      } 
                      else 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= " <span>".$j."</span>"
                      } 
                      
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ += $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                  } 
                  if ( 
  $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ && $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $pages_count 
                  { 
                      
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ "<span>...</span>" " "
                      
  $_obfuscate_V8DxEeoXtS8ÿ $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ 1;
                      
  $_obfuscate_qHoJKdLznl4ÿ $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $pages_count - ( $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ) ? $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $pages_count - ( $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ); 
                      
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ = ( $_obfuscate_V8DxEeoXtS8ÿ ) * $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                      
  $j $_obfuscate_V8DxEeoXtS8ÿ
                      for ( ; 
  $j $_obfuscate_qHoJKdLznl4ÿ + ( $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ); ++$j 
                      { 
                          if ( 
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ != $_obfuscate_W7bDo7Tf 
                          { 
                              
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $config['allow_alt_url'] == "yes" "<a href='".$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$j.( ".html'>".$j."</a>" ) : "<a href='".$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8.( "&cstart=".$j."'>{$j}</a>" ); 
                          } 
                          else 
                          { 
                              
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= " <span>".$j."</span> "
                          } 
                          
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ += $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                      } 
                      
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $_obfuscate_W7bDo7Tf $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $pages_count - ( $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ) ? "<span>...</span>" " "
                  } 
                  else 
                  { 
                      
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= "<span>...</span>"
                  } 
                  
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ = ( $pages_count $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ) * $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                  
  $j $pages_count - ( $_obfuscate__viMkxvkCZ2Wxf5pcFnaOEÿ ); 
                  for ( ; 
  $j <= $pages_count; ++$j 
                  { 
                      if ( 
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ != $_obfuscate_W7bDo7Tf 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $config['allow_alt_url'] == "yes" "<a href='".$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$j.( ".html'>".$j."</a>" ) : "<a href='".$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8.( "&cstart=".$j."'>{$j}</a>" ); 
                      } 
                      else 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= " <span>".$j."</span> "
                      } 
                      
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ += $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                  } 
              } 
              else 
              { 
                  
  $j 1
                  for ( ; 
  $j <= $pages_count; ++$j 
                  { 
                      if ( 
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ != $_obfuscate_W7bDo7Tf 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= $config['allow_alt_url'] == "yes" "<a href='".$_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$j.( ".html'>".$j."</a>" ) : "<a href='".$_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8.( "&cstart=".$j."'>{$j}</a>" ); 
                      } 
                      else 
                      { 
                          
  $_obfuscate_w9JNSDEÿ .= " <span>".$j."</span> "
                      } 
                      
  $_obfuscate_DeuAwwYSRvgrl8YK7QgrAÿÿ += $_obfuscate_xvYeh9Iÿ
                  } 
              } 
              
  $this->tpl->set"{pages}"$_obfuscate_w9JNSDEÿ ); 
          } 
          if ( 
  $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ && ( $_obfuscate_W7bDo7Tf ) * $_obfuscate_xvYeh9Iÿ $_obfuscate_lnnRdTB1Rwÿÿ 
          { 
              
  $_obfuscate_s87n7sqPKxJi $_obfuscate_W7bDo7Tf 2
              
  $_obfuscate_vqBeQÿÿ $config['allow_alt_url'] == "yes" $_obfuscate_jBJBsjgLAk11PcCm."/page-".$_obfuscate_s87n7sqPKxJi.".html" $_obfuscate_qMG_NyCxl8UZUR8."&cstart=".$_obfuscate_s87n7sqPKxJi
              
  $this->tpl->set_block"'\\[next-link\\](.*?)\\[/next-link\\]'si""<a href=\"".$_obfuscate_vqBeQÿÿ."\">\\1</a>" ); 
          } 
          else 
          { 
              
  $this->tpl->set_block"'\\[next-link\\](.*?)\\[/next-link\\]'si""<span>\\1</span>" ); 
              
  $_obfuscate_wgIZbg8WpAÿÿ TRUE
          } 
          if ( !
  $_obfuscate_R4vSyHg9gÿÿ || !$_obfuscate_wgIZbg8WpAÿÿ 
          { 
              
  $this->tpl->compile"navi" ); 
              
  $this->tpl->clear( ); 
          } 
          return 
  $this->tpl->result['navi']; 
      }   if ( 
  defined"DATALIFEENGINE" ) ) 

      exit( 
  "Hacking attempt!" ); 

  $board = new Site_Board( ); 
  $mata_board $board->tag
  $block_board $board->block( ); 
  ?>
   
 2. komyak

  komyak

  Регистр.:
  4 фев 2009
  Сообщения:
  484
  Симпатии:
  189
  Обычная обфускация. Практически не обратимый процесс. В данном случае можно просто произвольно переименовать имена переменных, но имена функций НЕ трогать.

  в аттаче серверный деобфускатор, просто ставишь на виртуалку:
  пасс на аттач:SDFghjKrfv
   

  Вложения:

Статус темы:
Закрыта.