[DLE] [help] проблема с bb кнопками

Тема в разделе "Скины", создана пользователем sk8er, 17 авг 2009.

Статус темы:
Закрыта.
 1. sk8er

  sk8er SEO и SMO гуру :3

  Регистр.:
  21 июл 2008
  Сообщения:
  398
  Симпатии:
  25
  Сабж. В шаблоне protube, проблема с кнопками в добавлении новости, вот скрин:
  [​IMG]
  и вот файл engine.css (наверняка в нём проблема, там bb стили прописаны)
  Код:
  /* ==================== Âûâîä ôîðìû ïî óìîë÷àíèþ */
  
  form { 
  	padding-top: 0px;
  	padding-bottom: 0px;	
  	padding-right: 0px; 
  	padding-left: 0px; 
  	margin: 0px;
  }
  
  /* ==================== Âûâîä àðõèâà */
  
  .archives {
  	margin-top: 6px;
  	margin-left: 10px;
  	margin-bottom: 10px;
  }
  .archives a {
  	color: #43637e;
  }
  
  /* ==================== Öèòàòà è ñêðûòûé òåêñò */
  
  .title_quote {
  	color: #636363;
  	background-color: #f2f2f2;
  	border: 1px dotted #bebebe; 
  	border-bottom: 0;
  	font-weight: bold;
  	padding: 5px;
  }
  .quote {
  	color: #757575;
  	background-color: #f2f2f2;
  	border: 1px dotted #bebebe;
  	text-align: justify;
  	padding: 5px;
  }
  
  /* ==================== Òåã SPOILER */
  
  .title_spoiler {
  	color: #636363;
  	background-color: #f2f2f2;
  	border: 1px dotted #bebebe; 
  	font-weight: bold;
  	padding: 5px;
  }
  .text_spoiler {
  	color: #757575;
  	background-color: #f2f2f2;
  	border: 1px dotted #bebebe;
  	border-top: 0;
  	text-align: justify;
  	padding: 5px;
  }
  
  /* ==================== Týã CODE */
  
  .scriptcode {
  	color: #757575;
  	background-color: #f2f2f2; 
  	border: 1px dotted #bebebe;
  	text-align: left;
  	padding: 5px;
  }
  
  /* ==================== Êàëåíäàðü */
  
  .weekday-active-v {
  	color: #4b73d4;
  }
  .day-active-v {
  	color: #4b73d4;
  }
  .calendar {
  
  color: #757575;
  font-family: verdana;
  font-size: 11px;
  
  }
  .calendar td, th {
  	 font-family: verdana;
  	 text-decoration: none;
  /* - */
  	 padding-left: 5px;
   	 padding-right: 4px;
  	 padding-top: 3px;
  	 padding-bottom: 4px;
  /* - */
  }
  .weekday {
  	color: #804040;
  	font-family: verdana;
  }
  .weekday-active {
  	color: #804040;
  	font-family: verdana;
  }
  .day-active {
  	color: #804040;
  	font-family: verdana;
  }
  .day-active a, .weekday-active a, .day-active-v a, .weekday-active-v a {
  	text-decoration: underline;
  }
  .monthlink {
  	color: #5078d6;
  	text-decoration: none;
  }
  
  /* ==================== Ðåéòèíã ñòàòüè */
  .rating {
  	color: #757575;	/* ! */
  	width: 85px;
  	height: 16px;
  	font: 9px/16px tahoma;
  }
  .unit-rating {
  	list-style: none;
  	margin: 0px;
  	padding: 0px;
  	width: 85px;
  	height: 16px;
  	position: relative;
  	background: url(../dleimages/rating.gif) repeat-x left 0px;
  }
  .unit-rating li {
  	text-indent: -90000px;
  	padding: 0px;
  	margin: 0px;
  	float: left;
  }
  .unit-rating li a {
  	display: block;
  	width: 17px;
  	height: 16px;
  	text-decoration: none;
  	text-indent: -9000px;
  	z-index: 17;
  	position: absolute;
  	padding: 0px;
  }
  .unit-rating li a:hover {
  	z-index: 2;
  	left: 0px;
  	background: url(../dleimages/rating.gif) repeat-x left -32px;
  }
  .unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
  .unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
  .unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
  .unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
  .unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
  .unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
  .unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }	
  .unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
  .unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
  .unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
  .unit-rating li.current-rating {
  	position: absolute;
  	height: 16px;
  	display: block;
  	text-indent: -9000px;
  	z-index: 1;
  	background: url(../dleimages/rating.gif) repeat-x left -32px;
  }
  /* ==================== BB êîäû */
   
  .bbcodes {
  	border: 1px solid #777777;
  	color: #111314;	/* ! */
  	/* width: 120px; */
  	height: 20px;
  	font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  	background: #B0B0B0;
  }
  
  /* êëàññ bbcodes_poll èñïîëüçóåì â poll.tpl, vote.tpl, addnews.tpl */
  
  .bbcodes_poll {
  	background-color: #ffffff;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  	color: #ffffff;
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	width: 120px;
  	height: 20px;
  	background-image: url(../images/dlet_bttn_bbcodes.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  	font-weight: bold;
  }
  
  .editor_button {
  	float: left;
  	cursor: pointer;
  	padding-left: 2px;
  	padding-right: 1px;
  }
  .editor_buttoncl {
  	float: left;
  	cursor: pointer;
  	padding-left: 1px;
  	padding-right: 1px;
  	border-left: 1px solid #bbbbbb;
  	border-right: 1px solid #bbbbbb;
  }
  .editbclose {
  	float: right;
  	cursor: pointer;
  }
  .editor_button select {
  	font-family: tahoma;
  	font-size: 11px;
  }
  .editor_button img {margin: 0; padding: 0;}
  .editbclose img {margin: 0; padding: 0;}
  .editor_button_brk img {margin: 0; padding: 0;}
  
  /* ==================== Äîïîëíèòåëüíûå ïîëÿ íîâîñòåé */
  
  .xfields textarea {
  	color: #757575;		/* ! */
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  
  	width: 499px;
  	height: 86px;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  }
  .xfields input {
  	color: #757575;		/* ! */
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  
  	width: 250px;
  	height: 14px;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  }
  .xfields select {
  	color: #757575;		/* ! */
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  }
  
  /* ==================== Äîïîëíèòåëüíûå ïîëÿ ïðîôèëÿ ïîëüçîâàòåëåé */
  
  .xprofile textarea {
  	color: #757575;		/* ! */
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  
  	width: 316px;
  	height: 86px;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  }
  .xprofile input {
  	color: #757575;		/* ! */
  	font-size: 11px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */
  	background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  	background-repeat: repeat-x;
  
  	width: 250px;
  	height: 14px;
  	border: 1px solid #e0e0e0;
  }
  
  /* ==================== Ïåðñîíàëüíûå ñîîáùåíèÿ */ 
  
  .pm_head {
  	font-size: 12px;		/* ! */
  	font-family: tahoma;	/* ! */ 
  }
  .pm_list {
  	color: #757575;
  }
  .pm_list a {
  	color: #4b73d4;
  }
  
  /* ==================== Âûïàäàþùåå ìåíþ */
  
  #dropmenudiv {
  	border: 1px solid #777777;
  	border-bottom-width: 0;
  	font: normal 10px Verdana;
  	background-color: #b0b0b0;
  	line-height: 20px;
  	margin: 2px;
  	opacity: 0.95;
  	-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=95) progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#cacaca, direction=135, strength=3)";
  	filter: alpha(opacity=95, enabled=1) progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#cacaca, direction=135, strength=3);
  }
  
  #dropmenudiv a {
  	display: block;
  	text-indent: 3px;
  	text-decoration:none;
  	color: #333333;
  	background:#b0b0b0;
  	border: 1px solid #777777;
  	padding: 1px 0;
  	margin: 1px;
  }
  
  #dropmenudiv a:hover {
  	background:#fdd08b;
  	color:#000000;
  }
  /* ==================== Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé */
  
  .vote {
  	color: #757575;
  }
  
  /* ==================== Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè íîâûõ PM */
  
  #newpm {
  	position: absolute;
  	width: 400px;
  	padding: 4px;
  	background-color: #fdfdfd;
  	border: 1px solid #bbbbbb;
  	font-family: verdana;
  	line-height: 135%;
  }
  #newpmheader {
  	padding-left: 5px;
  	padding-right: 5px;
  	padding-top: 2px;
  	height: 20px;
  	color: #636363;
  	font-weight: bold;
  	background-color: #b2c7f1;
  	font-family: verdana;
  	cursor: move;
  }
  #newpm a {
  	background: transparent;
  	color: #4b73d4;
  	text-decoration: none;
  }
  #newpm a:hover {
  	background: transparent;
  	color: #4b73d4;
  	text-decoration: underline;
  }
  
  /* ==================== Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå ïðèêðåïëåííîãî ôàéëà */
  
  #attachment {
  	color: #808080;
  }
  
  /* ==================== Ïîèñê ïî ñàéòó è ðåçóëüòàòû ïîèñêà */
  
  .search {
  	color: #757575;
  	text-decoration: none;
  }
  .textin {
  
  		color: #757575;		/* ! */
  		font-size: 11px;		/* ! */
  		font-family: tahoma;	/* ! */
  		background-image: url(../images/dlet_field_o.gif);
  		background-repeat: repeat-x;
  		border: 1px solid #e0e0e0;
  	
  
  	text-decoration: none;
  }
  .sresult {
  	text-align: justify;
  	font-weight: normal;
  	line-height: 16px;
  	font-size: 12px;
  	color: #757575;
  }
  
  
  /* ==================== Ðàìêà ðàñøèðåííîé ôîðìû ïîèñêà ïî ñàéòó */
  
  	fieldset {
  		padding: 5px;
  		text-align: left;
  	}
  
  /* ==================== ïîêàç îðèãèíàëüíîé êàðòèíêè çàãðóæåííîé íà ñàéò èç óìåíüøåííîé êîïèè */
  .highslide-active-anchor img {
  	visibility: hidden;
  }
  .highslide-image-blur {
  }
  .highslide-html { background: #2A2A2A; 
  }
  .highslide-html-content {
  	display: none;
  	color: #333333;
  }
  .highslide-loading {
    display: block;
  	color: white;
  	font-size: 9px;
  	font-weight: bold;
    text-decoration: none;
  	padding: 3px;
  	border: 1px solid white;
    background-color: black;
  }
  a.highslide-full-expand {
  	background: url(../dleimages/fullexpand.gif) no-repeat;
  	display: block;
  	margin: 0 10px 10px 0;
  	width: 34px;
  	height: 34px;
  }
  .highslide-footer {
  	height: 11px;
  }
  .highslide-footer .highslide-resize {
  	float: right;
  	height: 12px;
  	width: 11px;
  	background: url(../dleimages/resize.gif);
  }
  .highslide-resize {
    cursor: nw-resize;
  }
  .highslide-display-block {
    display: block;
  }
  .highslide-display-none {
    display: none;
  }
  
  /* ==================== Îáëàêî òåãîâ */
  .clouds_xsmall {
  	font-size: x-small;
  }
  .clouds_small {
  	font-size: small;
  }
  .clouds_medium {
  	font-size: medium;
  }
  .clouds_large {
  	font-size: large;
  }
  .clouds_xlarge {
  	font-size: x-large;
  }
  До этого уже были проблемы с кнопками. Смотрел такие темы - не помогли способы :(
   
 2. Kurman

  Kurman

  Регистр.:
  13 апр 2006
  Сообщения:
  224
  Симпатии:
  45
  Причем тут engine.css?

  Копай в style.css, а именно в news img { padding-...
   
Статус темы:
Закрыта.